Ordningsföreskrifter i hamnen

Förord

Som medlem har man skyldighet att själv läsa in sig på vilka föreskrifter som gäller i klubben och i detta fall hamnen och bryggorna. På samma sätt som man i samhället i övrigt behöver ta ansvar för vad som är tillåtet eller inte. Föreskrifterna innehåller ingen som helst överraskning, men de gäller trots det. Föreskrifterna är nästan alltid en säkerhetsfråga och ska för allas skull därför efterhållas.

Vi kallar dessa föreskrifter, men de ska såklart tolkas som regler och inget utrymme för egna tolkningar. Styrelsen och inte minst Hamnkapten och Arbetschefer kommer kunna hänvisa till dessa om medlem verkar ha missat något.

Eventuell kommunikation med klubben i frågor kring hamn och båtplats ska ske via mail till hamnkapten
 

Ordningsföreskrifter i hamnen är en del av Klubbens totala föreskrifter. Hämta hamnens och klubbens ordningsföreskrifter här.

 

Ordningsföreskrifter gällande hamn – bryggor och båtplatser

1. Efter skriftlig begäran kan medlem ansöka om hamnplats i SBS hamn om fritidsbåten är registrerad i sällskapet, om utrymme finns och avgiften är betald. Medlem som hade plats i hamnen föregående säsong äger företräde om avgiften har inbetalats i tid, dock senast 31 januari.

2. För att få ha kvar båten i hamn under vintersäsongen skall medlem skriftligt ansöka om dispens hos hamnkapten senast den 1 september samma år och ett skriftligt svar på erhållen dispens ha mottagits. Extra avgift kan komma att debiteras för hamnplats på vintern om detta beslutas.

3. All information till Sällskapets styrelse skall vara skriftligt. (t.ex. båtbyte, byte av adress/tel.nr. begäran om utträde o. dyl.) Detta gäller även försäljning/köp av båt inom området.

4. Hamnkaptenen fördelar hamnplatserna och har rätt att göra omflyttningar av båtar i hamnen.

5. Medlem har ej rätt att låna ut eller överlåta sin hamnplats. Tillfälligt ledig plats i hamnen anmäls till hamnkapten.

6. Båtägare är skyldig att följa hamnkaptenens förtöjningsanvisningar och att omgående byta ut förtöjningsmateriel som dömts ut av denne. Fjädrar skall vara säkrade med kätting. Se skiss på anslagstavlan i klubbhuset. Läs mer här.

7. Båtägare är ersättningsskyldig för varje skada som uppkommer på grund av bristfällig förtöjning eller ovarsam manövrering i hamnen.

8. Båtägaren är skyldig att avlägsna sitt förtöjningsgods snarast efter upptagning.

9. Jollar, kanoter, seglingsbrädor, roddbåtar, cyklar eller annat skrymmande material får ej läggas upp på pontonerna eller vara förtöjda i båten. Hamnkaptenen anvisar plats.

10. Medlem är skyldig att låsa brygg-grind och avvisa obehöriga personer från hamnen.

11. Sällskapets bojbåt får endast användas inom hamnområdet.

12. Hamnbåten får endast brukas till båtklubbens ordinarieverksamhet.

13. Medlem är skyldig att åtlyda hamnkaptenen, hans medhjälpare eller nattvakten i allt vad avser ordning inom hamnområdet.

14. Högsta tillåtna hastighet inom hamnområdet är 3 knop.

15. Det är absolut förbjudet att utföra av- eller påmastning vid hamnplatserna.

16. Fiske från bryggorna är ej tillåtet.

17. Rökning på bryggorna är ej tillåten.

18. Tankning av bensin får ej ske på bryggorna eller i anslutning till dessa.

19. Förtöj alltid för storm. De stora båtarna som trafikerar farleden drar upp hög sjö. Båt som utgör risk eller medför olägenhet för enskild eller SBS kommer att åtgärdas på sådant sätt att risk eller olägenhet undanröjs. I första hand skall båtägaren själv utföra åtgärden. Vid akut läge får hamnkapten, nattvakt eller medlem åtgärda olägenheten.

20. Medlems båt får ej utnyttjas som permanent bostad när den ligger i hamn. Enstaka övernattningar när båten ligger i hamn är dock tillåtet.

21. Medlem som utnyttjar eluttag på pontonerna, skall se till att sladd och stickkontakt är godkända för utomhusbruk, och att sladden är så lång att skarv EJ finns mellan båt och stolputtag. För skarvsladd med jordad stickpropp krävs övergångsadapter från uttagslådans Cee-don till 230 V jordat uttag. Adaptern och skarvsladdens stickpropp skall i detta fall helt inrymmas under uttagslådans låsbara lock. Skarvdon får ej förekomma på bryggorna. Kontakten får vara i max 1 dygn när man inte är i båten. Träbåtar som länspumpas på våren är undantagna.

22. Båt med mått och vikt överstigande något av nedanstående värde: Längd: 12 meter, Bredd: 3,8 meter, Vikt: 8 ton kan ej beredas plats i hamnen.

23. Giltigt försäkringsbevis/försäkringsbrev för båt i SBS hamn skall på anmodan kunna visas upp för hamnkapten eller annan styrelsemedlem.

24. Båtklubbens medlemmar ska inneha nautisk kompetens, lägst förarbevis. (Eftersom detta är ett nytt krav ges dispens till 2023).